Дизајн. Ревизија.

ПРОСТОР се стреми кон креирање на развој способен да одговори на неизвесната иднина. Целиме кон воспоставување баланс меѓу барањатана заедницата и барањата на приватниот сектор за создавање на проекти со максимален поврат.

Преку нашите планерски услуги, настојуваме да го насочиме развивањето на градовите и руралните подрачјаво правец кој придонесува за социјална, економска и еколошка одржливост.

Нашето огромно искуство со изградената средина, придонесува ПРОСТОРда биде една од водечките компании во Македонија во изготвување на урбанистички планови од сите размери и детали.

Опремени сме со најсовремена техничка поддршка што гарантира максимална ефикасност и прецизност во изработката на планерските документи. За таа цел имаме развиено и својсофтвер за урбанистичко планирање, кој е прилагоден према важечките стандарди и прописи во Република Македонија.

Покрај планирањето кое се потпира на принципите на стратешко регионално планирање, зонирање и намена на земјиште, како и планирањето кое оперира со изгредената форма како основен медиум за планирање на градот, преку теоретска и истражувачка работа, се ориентираме кон алтернативен модел на планирање на градот – инструменталноста на ново појавениот пејсажен урбанизам, насочувајќи го интересот кон пејсажот како ‘празен’ медиум за градоградење со процесуална димензија.

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ, ГЕНЕРАЛНИ И ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ РЕФЕРЕНЦИ: