ГРАДЕЖНИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОСТОР е делумен сопственик на фабрика за производство на ЕПС стиропор - FRAGMAT MAK. Нашите инженери имаат создадено и развиено систем за бетонски конструкции со употреба на ЕПС елементи, во улога на изолатор и оплата. Овој систем нуди многу погодности за сите страни во процесот на изградба: поедноставно, побрзо, полесно, поевтино и пофлексибилно од било кој друг конвенционален систем на бетонски конструкции кои се користат во Македонија и во регионот.

СОФТВЕР

ПРОСТОР има свој тим кој работи на развој на софтвер за потребите на урбанистичко планирање, архитектура, инфраструктурно проектирање, мапирање, снимање, пресметки, градежна физика итн. Нашите софтверски решенија се развиени како кориснички апликации базирани на платформата на АutoCAD, и прилагодени на прописите и стандардите во Република Македонија:


Преку одржување чекор со технолошкиот напредок, ја усовршуваме нашата прецизност и им помагаме на нашите професионалци, овозможувајќи им да размислуваат подалеку од вообичаеното во креативниот процес на работата.

НАПРЕДНИ ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ:

КОМПЈУТЕРСКА ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА

Сите наши испорачани проекти се поддржани со комплетна компјутерска визуализација и симулација за сите видови на проекти:

ГИС

Како член на AGISEE (Асоцијација на Гео-просторни Информации на Југоисточна Европа) ПРОСТОР е професионален во изготвување на ГИС апликации и проекти, кои се неопходни во фазата на имплементирање на урбанистички планови. Предноста на нашите услуги во оваа област е нашата способност за програмирање на ГИС апликации прилагодени према специфичните барања на различни клиенти, почнувајќи од државаните и општинските власти надлежни за извршување на планови, па се до приватните сопственици на земјиштето, на кое се однесуваат плановите.

МАПИ И БАЗА НА ПОДАТОЦИ:

ОПРЕМА ЗА ГЕОДЕТСКИ МЕРЕЊА: