Дизајн. Ревизија. Надзор. Управување со Проекти и Изградба

ПРОСТОР нуди широк спектар на услуги во областа на градежното инженерство. Во поглед на дизајнот, настојуваме да размислуваме подалеку од вообичаените органичувања, со цел да создадеме напредни решенија за проекти кое ќе ги зголемат идните исходи, паралелно водејќи сметка за нивната економичност, ефикасност и одржливост.

Комплексноста на градежното инженерство, обединува дисциплини во рамки на нашите услуги:

МОСТОВИ РЕФЕРЕНЦИ:

ТУНЕЛИ РЕФЕРЕНЦИ:

ПАТИШТА РЕФЕРЕНЦИ:

ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ РЕФЕРЕНЦИ: