Дизајн. Ревизија. Надзор. Управување со Проекти и Изградба

ПРОСТОР е професионален во изработка на проекти за сите типологии и програми на објекти, вклучувајќи ги и сите технологии и системи вградени во еден објект: машински, електрични, системи за вода и отпад, лифт системи, системи за безбедност, противпожарна заштита, термичка заштита, сеизмичка стабилност итн.

Во нашите проектантски активности, при самиот процес на дизајнирање ги контролираме и координираме технологиите на градба, структурните елементи и однесувањето на објектот од аспектите на градежната физика. Нашите обучени професионалци управуваат со условите и барањата за ефикасноста на објектите преку примена на енергетски-ефикасни технологии и дизајн-стратегии кои се од суштинско значење за создавање на одржливи, удобни и евиронментално одговорни градби.

Нашите дизајн активности вклучуваат и пејсажно уредување, партерно планирање и уредување на земјиште и терени, кои ги тетираме како значајни перформативни елементи од нашиот изграден енвиронмент.

СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ РЕФЕРЕНЦИ:

СТАНБЕНО-ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ РЕФЕРЕНЦИ:

ТРГОВСКИ ОБЈЕКТИ РЕФЕРЕНЦИ:

ХОТЕЛИ И УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ РЕФЕРЕНЦИ:

ЕДУКАТИВНИ ОБЈЕКТИ РЕФЕРЕНЦИ:

ЈАВНИ ОБЈЕКТИ РЕФЕРЕНЦИ:

РЕКРЕАТИВНИ И СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ РЕФЕРЕНЦИ:

АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКТИ РЕФЕРЕНЦИ:

БОЛНИЦИ РЕФЕРЕНЦИ:

ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ РЕФЕРЕНЦИ:

СТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ РЕФЕРЕНЦИ:

ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ОБЈЕКТИ РЕФЕРЕНЦИ: